Принт

Каква организация е АОТ?

 •     Асоциацията за обучение в транспорта /АОТ/ е самостоятелно юридическо лице. То е независимо сдружение на юридически и физически лица, което в своята дейност се ръководи от законите в страната, устава си и професионалната етика.

Цели.

 •     Целта на АОТ е обединяване, подпомагане, представляване и защитаване общите интереси на организаците и физическите лица - работодатели, занимаващи се с обучение на кадри в транспорта.

Основните средства за постигане на целите:

 •     Подпомагане членовете си в извършване дейността им.
 •     Организиране, финансиране и подпомагане на проекти за развитието и повишаване ефективността от дейноста на членовете на АОТ.
 •     Осъществяване на контакти и сътрудничество със сродни организации, учебни заведения, научни звена в областта на обучение в транспорта в страната и чужбина.
 •     Участие в разработването и провеждането на политиката в обученито на кадри в транспорта, съвместно със съответните държавни органи и обществени органзации.
 •     Представляване интересите на членовете пред държавни и частни органи и организации в страната и чужбина.
 •     Подпомагане усилията на членовете си за лоялна конкуренция, както и за ползване чуждестранни инвестици.
 •     Спомагане за доброволно уреждане споровете между членовете си, а също и с трети лица.
 •     Организиране и съдействие за провеждане конференции, семинари, работни срещи, курсове за повишаване квалификацията и подготовка на управленческите и другите кадри в транспорта.
 •     Подпомагане членовете си за прилагане съвременните достижения за опазването на околната среда, безопасността на движението и охраната на труда в дейността на членовете си.
 •     Организиране информационно и издателско обслужване в услуга на членовете си.
 •     Членуване в международни асоциации и федерации, свързани с предмета на дейност на асоциацията.
 •     Извършване на всякакви други дейности в рамките на предмета на дейност на сдружението, които не са забранени от закона.

Кой може да участва?

 •     АОТ се представлява от всички членове на Управителния съвет /колективно/, както и само от Председателя на Управителния съвет (УС). Членуването в АОТ е доброволно. Членове на АОТ могат да бъдат еднолични търговци, търговски дружества, съюзни сдружения и др. български и чуждестранни физическии и юридически лица. Членовете на съюза се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба и решение на съответния колективен орган на управление /ако има такъв/. Членовете на АОТ запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

Членовете на АОТ са длъжни:

 •     Да спазват устава и решенията на органите за управление.
 •     Да съдействат за постигане на целите и задачите на асоциацята и подпомагат нейните инициативи.
 •     Да изпълняват финансовите си задължения към асоциацията, произтичащи от членството им, доброволно и в определения срок.
 •     Да предоставят необходимите средства за целевите програми и др. мероприятия на асоциацията, за която те са дали предварително съгласие.
 •     При поискване да предоставят на асоциацията информация необходима за изпълнение неговите цели, задачи и взети решения, ако не противоречи на техните интереси.

Органи на сдружението са:

 • 1. Общо събрание

      Общото събрание е върховен орган на сдружението В Общото събрание участват членовете на сдружението. Всеки член има право на един глас в Общото събрание. Не се допуска гласуване в Общото събрание по пълномощие. Общото събрание има право да: Избира и освобождава членовете на УС; Извършва промени в устава на сдружението; Определя насоките за развитие на сдружението; Приема решения за сливане на сдружението Приема решение за прекратяване на сдружението; Определя размера на членския внос;

 • 2. Управителен съвет

      Управителният съвет управлява и представлява сдружението. Той се състои от не по - малко от три и не повече от девет члена избрани от Общото събрание на сдружението за срок до три години. Управителният съвет : Определя общите насоки за дейността на сдружението; Определя бюджета на сдружението и начините за неговото разходване; Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание на сдружението; Свиква Общото събрание на сдружението на редовни и извънредни заседания. Взема решения относно приемането на нови членове;Взема решения за прекратяване на членство в асоциацията; Взема решение за членство в обществени или частни организации. Решава всички въпроси, които не са от компетентност на общото събрание.

 • 3. Председател

      Председателят на УС има право да представлява сдружението в съответствие с устава. Председателят на УС : Свиква и ръководи заседанията на УС, както и определя дневния им ред; В съответствие с приетия бюджет на сдружението се разпорежда с имуществото и финансовите средства на сдружението.

Финансиране на асоциацията:

 •     Отчисления от членовете на сдружението (членски внос);
 •     Дарения и завещателни актове в полза на сдружението;
 •     Финансиране от български и международни фондове и финансови институции

Размерът на членският внос се определя от Общото събрание на Сдружението
Седалището на АОТ се намира на адрес: гр. Пловдив, бул. "Хр. Ботев" № 82